Breaking News
Home / HUP

HUP

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค EDUCATION HUB

โดยเปิดสอนหลักสูตร Multilingual Program (พหุภาษา) รุ่นที่ 2 ของประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

โดยมีนักเรียนนำร้องจำนวน 19 คน ได้แก่

1.นายจีระพงศ์ ศรีเพชร

2.นายทีปกร รักษาวงษ์

3.นายปฏิภาณ แซ่ชิน

4. นายรุสลี มุเส็มสะเดา

5.นายตฤนภัทร พัฒนพรพิริยะ

6.นายปกรณ์ อินอุ่นโชติ

7.นายพิสิฏฐ์ วงษ์พันธุ์

8.นายก้องภพ รัตนมณ์

9.นายสรวุฒติ ชูเรืองสุข

10.นางสาวอาทิตยา เต๊ะหมาน

11.นางสาวธันย์ชนก ชนะพาล

12.นางสาวภรพรรณ แสงทอง

13.นางสาวศศิธร รักษาราษฎร์

14.นางสาวสรัลชนา สุนทร

15.นางสาวอภิชญา สุดเอื้อม

16.นางสาวอภิสรา รัตนมุณี

17.นางสาวพิยดา เฒ่าทอง

18.นางสาวอมรศิริ รัตนมุณี

19.นางสาวนภัสนันทร์ ปัญญาพฤกษ์

คุณครูผู้ดูแลโครงการ

นางบงกช เธียรพิทยามาศ

 


Translate »