Breaking News
Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมโดยใช้ชื่ิอว่า “โรงเรียนวิสามัญอำเภอสะเดา” รับนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 54 คน ขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีที่ดินและอาคารเรียน จึงใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนจีน (โรงเรียนกฤษณาวิทยา ในปัจจุบัน) เป็นที่เรียนโดยใช้อัษรย่อ ส.ข.๙
18 มิถุนายน 2497 ทางราชการได้ซื่อที่ดิน ซึงเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน จำนวน 12 ไร่ จากหมื่นผาสุกเชิด (ทับ ช่างชุม)
27 กรกฏาคม 2497 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 184000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2498 (รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2529)
ปี พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ “นายขรรค์ชัย กัมพลานนท์” อดีตนายอำเภอสะเดา (พ.ศ. 2493- พ.ศ. 2495) ผู้ซึ่งประกอบคุณประโยชน์ นานัปการแก่ทางราชการและประชาชนชาวสะเดามาโดยตลอด จนกระทั่งต้องเสียเสียชีวิต จากการต่อสู้กับโจรคอมมิวนิสต์ ที่บ้านควนไม้ดำ ด่านจังโหลน พรมแดนไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2495
ปี พ.ศ. 2502 ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง (รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2530)
ปี พ.ศ. 2504 เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1)
ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุสาหกรรมศิลป์ เป็นอาคารชั้นเดียว 12 ห้องเรียน (รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2525)
ปี พ.ศ. 2513 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2200000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 เป็นอาคาร 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2514 ประชาชนชาวสะเดาร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้อีก 2 ไร่เศษ ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 14 ไร่ 39 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีี่่ 4 (ม.ศ.4)
ปี พ.ศ. 2521 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 7475000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ เป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนโล่งเรียกกันว่า “อาคาร 2”
ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2524 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ตามหลักสูตรชั้นมัธยมตอนปลาย พุทธศักราช 2524
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 218000 บาท เพื่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง และสร้างเสาธงแบบมาตราฐานของกรมสามัญศึกษา จากรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2527 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 5700000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 418ค เป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (อาคาร 4 ในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ 2000000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมและอาคารขนาดใหญ่ (อาคารพลศึกษาในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2529 สร้างลานอเนกประสงค์และถนนภายในโรงเรียนด้วยคอนกรีตเสริมเล็ก จากเงินรายได้วันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2531 เปิดศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2533 สร้างศูนย์เทคโนโลยี่ทางการศึกษาเนื่องในโอกาศครบรอบ 36 ปีของโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2534 สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จากเงินรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง จากชมรมชาวสะเดา-กรุงเทพฯ และปรับปรุงสนามฟุตบอล จากเิงินรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2536 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนชาย 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2537 จัดซื้อจานดาวเทียมและสื่อวีดิทัศน์ จากเงินรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2538 จัดซื้อเครื่องดนตรี – ปรับปรุงวงดนตรีสากลและดุริยางค์ จากเงิินรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2539 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2540 พัฒนาระบบสื่อวีดิทัศน์เข้าสู่ห้องเรียน และปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนจากเงินรายได้งานวันขรรค์ัชัย
ปี พ.ศ. 2543 ปูกระเบื้องโรงอาหาร จากเงินรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2544 ปูกระเบื้องอาคารเรียน 2 ชั้น 3 และชั้น 4 จากเิงินรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2545 จัดทำป้ายโรงเรียน จากเงิินรายได้งานวันขรรค์ชัย
ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา
ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนกำหนดแผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น 12:12:12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6:6:6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1:1:1 รวมทั้งสิ้น 57 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน เช่น ที่พักผ่อนของนักเรียน, สวนหย่อม, แนวต้นเฟื่องฟ้า
ปี พ.ศ. 2548 เปิดโครงการ To be number one
ปี พ.ศ. 2548 จัดสวนหินภายในโรงเรียน ตามโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับโรงเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 20000 บาท
ปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 2000000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2550 ปรับปรุงห้องอัจฉริยะ จากเงินระดมทุน จำนวน 294340 บาท
ปี พ.ศ. 2551 ปูกระเบื้องห้องเขียนแบบ ติดกระจก ทาสี จากเงินระดมทุน
ปี พ.ศ. 2551 ปูกระเบื้องอาคารเรียน 4 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 จากเงินระดมทุน จำนวน 630000 บาท
ปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนนักเรียนโครงการพิเศษ MEP ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูชาวต่างชาติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปีละ 1 ล้านบาท และโครงการ SMA พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)


Translate »