กลุ่มสาระสังคมศึกษา – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"