Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ของโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ ผู้รับผิดชอบโครงการ

https://drive.google.com/drive/folders/186FwqnoLQnUC3IDvYjzvQ0SQi9XvjRAy?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »