Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับนักเรียน ประจำปี 2566

ประกาศรับนักเรียน ประจำปี 2566

ประกาศรับนักเรียน ประจำปี 2566
1.ประกาศศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2566
จัดตั้งศูนย์
2.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566
MEP
3.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ SMA ปีการศึกษา 2566
sma-m-1
4.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ห้องทั่วไป
5.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนทั่วไป รอบโควตา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566
ม3 เดิม
6.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2566
ห้องทั่วไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »