Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
บทสรุป 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »