Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงงานนวัตกรรมสู่ชุมชน

โครงงานนวัตกรรมสู่ชุมชน

วันที่26มิถุนายน2565นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงงานร่วมทดลองเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันในวันที่22กรกฎาคมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »