Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (Self Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (Self Assessment Report : SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (Self Assessment Report : SAR)

SAR โรงเรียนสะเดา ปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »