Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(ครูชาวต่างชาติ), ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)

ประกาศโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(ครูชาวต่างชาติ), ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)

ประกาศโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(ครูชาวต่างชาติ), ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) , ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูชาวต่างชาติ)

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ-คณิตศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »