Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กับโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

และ

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประจำปี ๒๕๖๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »