Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »