Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รายการเผยแพร่งบวิทยาศาสตร์

Check Also

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2. ประกาศโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ฉบับร่าง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »