Breaking News
Home / บทความครู / การศึกษาผลการทำแบบทดสอบความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) ของนักเรียนชั้น ม.2

การศึกษาผลการทำแบบทดสอบความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) ของนักเรียนชั้น ม.2

การศึกษาผลการทำแบบทดสอบความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) ของนักเรียนชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้วิจัย

ครูพินันทา   วงศ์จินดา

ตำแหน่งครูชำนาญการ

 

ปก
DQ_Test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »