Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างอาคารและหอประชุม ,ร่าง TOR ,ร่างประกาศ ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างอาคารและหอประชุม ,ร่าง TOR ,ร่างประกาศ ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างอาคารและหอประชุม ,ร่าง TOR ,ร่างประกาศ ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม

ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมด 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงอาหารหอประชุมฯ
ร่างขอบเขตงาน TOR ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมฯ
ร่างประกาศฯ ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »