Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ
ม.1ความสามารถพิเศษ
ม.4ความสามารถพิเศษ

Check Also

ประกาศผล-ม.4-และ-ปวช.1-ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผล-ม.4-และ-ปวช.1-ห้องเรียนทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »