Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การบรรยายการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย – มาเลเซีย

การบรรยายการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย – มาเลเซีย

การบรรยายการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย – มาเลเซีย โดยกองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย- มาเลย์เซีย กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »