Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การบรรยายการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย – มาเลเซีย

การบรรยายการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย – มาเลเซีย

การบรรยายการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย – มาเลเซีย โดยกองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย- มาเลย์เซีย กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Check Also

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »