Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ เพื่อมุ่งสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และจัดกิจกรรมฝึกทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียน มุ่งให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้ และเป็นคนดีของบ้านเมือง

ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/SVjrz9RXBfEsEQTO2

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการ ในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ต้อนรับคณะกรรมการ ในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกำหนดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ,โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ และโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม …