Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ เพื่อมุ่งสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และจัดกิจกรรมฝึกทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียน มุ่งให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้ และเป็นคนดีของบ้านเมือง

ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/SVjrz9RXBfEsEQTO2

Check Also

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

        ด้วยสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กำหนดให้มีโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ องค์กรนักเรียน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการทำความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนักเรียนที่ได้จัดกิจกรรมในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ละครสั้นยุวชนประกันภัย2561 อุบัติเหตุ สะเดาขรรค์ชัยฯ เพลงตอบแทนคุณแผ่นดิน …


Translate »