Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ เพื่อมุ่งสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และจัดกิจกรรมฝึกทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียน มุ่งให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้ และเป็นคนดีของบ้านเมือง

ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/SVjrz9RXBfEsEQTO2

Check Also

汉语培训 PAT7.4 ขอเชิญร่วมติว แพท7.4

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพิชิตข้อสอบความถนัดด้านภาษาจีน PAT7.4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00น. -16.00 น. รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา …


Translate »