การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ 5 ชั้น 9