Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของตนเองและบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

http://pws.cgd.go.th/pwsDocument/includes/download/EFiling3.pdf

 

กรม

Check Also

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟ้งเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟ้งเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 การประกวดเอกลักษณ์ไทย ธนาคารธนชาต


Translate »