Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของตนเองและบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

http://pws.cgd.go.th/pwsDocument/includes/download/EFiling3.pdf

 

กรม

Check Also

โครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/tqxpkdDKSY7htsow1