Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ยุทศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

ยุทศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

ยุทศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒   https://goo.gl/7v75CA

Check Also

โครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/tqxpkdDKSY7htsow1