Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มงานเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มงานเศรษฐกิจพอเพียง

สมุดบัญชีห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

สมุดบัญชีรายรับ – รายจ่าย

Check Also

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ เพื่อมุ่งสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และจัดกิจกรรมฝึกทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียน มุ่งให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้ และเป็นคนดีของบ้านเมือง ชมภาพอื่น …