Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ให้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้  และสอดแทรกด้วยคุณธรรม

แบบบันทึกการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม (2)

รูปแบบการทำโครงงาน one Classroom One Leaning Best

Check Also

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 


Translate »