Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ให้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้  และสอดแทรกด้วยคุณธรรม

แบบบันทึกการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม (2)

รูปแบบการทำโครงงาน one Classroom One Leaning Best

Check Also

โครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ชมภาพอื่น ๆ https://photos.app.goo.gl/tqxpkdDKSY7htsow1