Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ให้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้  และสอดแทรกด้วยคุณธรรม

แบบบันทึกการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม (2)

รูปแบบการทำโครงงาน one Classroom One Leaning Best

Check Also

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2561 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561