Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม และ โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ให้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้  และสอดแทรกด้วยคุณธรรม

แบบบันทึกการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม (2)

รูปแบบการทำโครงงาน one Classroom One Leaning Best

Check Also

สะเดา “ขรรค์ชัยฯ” มินิมาราธอน 1 st Sadao Khanchai Minimarathon