Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

“โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับสมาคมไลอ้อนส์สะเดา
จัดอบรม “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2560

ห้อง 221-222 เวลา09.30 – 11.30น. โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ
(ฟรี)

Check Also

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด 19 มิถุนายน 2560  …