Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

“โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับสมาคมไลอ้อนส์สะเดา
จัดอบรม “โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน English for Community”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2560

ห้อง 221-222 เวลา09.30 – 11.30น. โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ
(ฟรี)

Check Also

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/drive/folders/1TdCCizTvPdA8PwphN2aAFJoExLot57cr?usp=sharing


Translate »