Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาบุคลากรปฎิรูปสู่ผลลัพธ์THAILAND 4.O โดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

อบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาบุคลากรปฎิรูปสู่ผลลัพธ์THAILAND 4.O โดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

อบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาบุคลากรปฎิรูปสู่ผลลัพธ์THAILAND 4.O โดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC) โดยมีคุณครูทุกคน จำนวน 103 คนเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 โดยวันที่ 27-28 มีนาคม เป็นการให้องค์ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุนันท์ เทพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยเชี่ยวชาญโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 และวันที่ 29-31มีนาคม จะใช้กระบวนการชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ( PLC) เพื่อรองรับการปฎิรูปสู่ผลลัพธ์THAILAND 4.0

 

Check Also

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/drive/folders/1TdCCizTvPdA8PwphN2aAFJoExLot57cr?usp=sharing


Translate »