ก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต

ก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต

ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ตkorkiat

Check Also

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 2 ว32242เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 2 ว32242  เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5