รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน รหสัวิชาว30101 เรื่อง คลื่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ร่วมกับกลวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่4 – โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ / รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน รหสัวิชาว30101 เรื่อง คลื่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ร่วมกับกลวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่4

รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน รหสัวิชาว30101 เรื่อง คลื่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ร่วมกับกลวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่4

รายงานผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน รหสัวิชาว30101 เรื่อง คลื่น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ร่วมกับกลวิธีสอนที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่4

บทคัดย่อ เผยแพร่ ฉบับจริง

Check Also

ก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต

ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต