Breaking News
Home / ข่าวสารครู / ข่าวสารครู

ข่าวสารครู

ประกาศงานบริหารงานบุคคล ให้ครูและบุคลากรกรอกแบบสำรวจน้าที่พิเศษนอกเหนือการสอน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  และส่งคืนที่ห้องธุรการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

  Download     แบบสำรวจงานพิเศษนอกเหนือการสอน

Check Also

Download แบบฟอร์ม SAR กลุ่มสาระ และรายบุคคล

https://drive.google.com/drive/folders/1Rn6pUy6l5sOZj_SY2eA2WhkMus4CpJLM?usp=sharing


Translate »