Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่มด้วยเทศบาลเมืองสะเดา จัดอบรมเยาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560

Check Also

โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

        ด้วยสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กำหนดให้มีโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ องค์กรนักเรียน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการทำความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนักเรียนที่ได้จัดกิจกรรมในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ละครสั้นยุวชนประกันภัย2561 อุบัติเหตุ สะเดาขรรค์ชัยฯ เพลงตอบแทนคุณแผ่นดิน …


Translate »