Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่มด้วยเทศบาลเมืองสะเดา จัดอบรมเยาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560

Check Also

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ร่วมกับอำเภอและเทศบาลเมืองสะเดา จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด 19 มิถุนายน 2560  …