Breaking News

ทำเนียบครูการงานอาชีพ

null

นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา

หัวหน้าหมวด

 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

null

นายธวัชชัย อาทรธรรมสาร

ครู

วิทยฐษนะ ชำนาญการพิเศษ

null

นางบุปผา กัติยัง

ครู

 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

null

นางสาวอุไรพร ธรรมเกต

ครู

ครูอัตราจ้าง

null

นางอารมณ์ พรหมรักษ์

ครู

 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

null

นางรุ่งรำไพ ยีตำ

ครู

 วิทยฐานะ ชำนาญการ

null

นางสาวปิยะมัส พรหมทอง

ครู

 วิทยฐานะ ชำนาญการ

null

นางสาวธมนวรรณ อูมา

ครู

ครูอัตราจ้าง

null

นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์

ครู

 วิทยฐานะ ชำนาญการ

null

นางกฤษณา จันทนะ

ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

null

ก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ

ครู

 ครูผู้ช่วย

Check Also

ก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต

ระบบกระจายขอมูลโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมทางอินเตอร์เน็ต


Translate »