Breaking News
Home / บทความครู

บทความครู

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

Read More »

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

Read More »

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเทคนิคผังกราฟิก เรื่องคลื่น วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ว30107 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ นางสาวสุนิษา ชายใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเทคนิคผังกราฟิก เรื่องคลื่น วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ว30107 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ นางสาวสุนิษา ชายใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

Read More »

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเทคนิคผังกราฟิก เรื่องพันธุกรรมและวิวัฒนาการ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว30108 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ (Active Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ นางจิราภรณ์ พรมสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมเทคนิคผังกราฟิก เรื่องพันธุกรรมและวิวัฒนาการ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว30108 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ (Active Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ นางจิราภรณ์ พรมสะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

Read More »

การศึกษาผลการทำแบบทดสอบความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) ของนักเรียนชั้น ม.2

การศึกษาผลการทำแบบทดสอบความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) ของนักเรียนชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัย ครูพินันทา   วงศ์จินดา ตำแหน่งครูชำนาญการ  

Read More »

Translate »