Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ของโครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลาดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ ผู้รับผิดชอบโครงการ https://drive.google.com/drive/folders/186FwqnoLQnUC3IDvYjzvQ0SQi9XvjRAy?usp=sharing

Read More »

ประกาศรับนักเรียน ประจำปี 2566

ประกาศรับนักเรียน ประจำปี 2566 1.ประกาศศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2566 2.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 3.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ SMA ปีการศึกษา 2566 4.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 5.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนทั่วไป รอบโควตา (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566 6.ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2566  

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

Read More »

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

Read More »

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

Read More »

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2564

Read More »

Translate »