Breaking News
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์

1.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2) 2. ประกาศโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  (รอบที่ 2)

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2. ประกาศโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

Read More »

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2. ประกาศโรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ฉบับร่าง)

Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

Read More »

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างอาคารและหอประชุม ,ร่าง TOR ,ร่างประกาศ ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างอาคารและหอประชุม ,ร่าง TOR ,ร่างประกาศ ก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมด 

Read More »

Translate »